Kreyol - Kreyòl 
[ Haitian Creole ]
Dictionary 
Wordlist Aa

 

a-anana.png

A


a, an / youn
aback / pa sipriz (taken by surprise)
abandon / abandone, kite
abase / abese (to lower in rank-office-prestige), ~diminye (to lower physical)
abash / demoralize (to destroy the self-confidence of)
abbreviate / abreje
abdicate / abdike
abduct / kidnape, anlve
abet / ensite (incite, urge on, instigate), 
eksite (excite)
abhor / deteste (loathe, to regard with extreme 
repugnance), rayi (hate)
abide / respekte (respect)
ability / abilite, aptitud
abject / abjèk, degoutan
able / kapab
abolish / aboli
abound / gen anpil, abonde
about / apropo, a
above / anlè, soutèt
abrade (to srcape) / graje, fwote (to rub), kòche
abreast / okouran
abridge / abreje
abroad / lòtbò
abrupt / avrip, brid sou kou, bripbrip
absence / absans
absolve / absoud
absorb / absòbe
abstain / abstrenn
absurd / absid
abuse / (n) abi, (v) abize
academic / akademik
accede / aksede, rantre
accept / aksepte
access / aksè, (v) aksede, rantre
accident / aksidan
accommodate / akomode, loje
accompany / akonpanye
accord / akò, (v) akòde
according to / daprè
accost / akoste, bòde
account / kont, (v) jistifye, eksplike
accumulate / akimile, rasanble
accurate / egzak, byen mezire
accustom / familyarize
ache / doulè, mal
achieve / reyalize, reyisi
acid / asid
acquaint / fè konesans
acquaintance / konesans, zanmi
acquire / ranmase, trouve
acquit / akite
acrid / rak, brak
across / atravè
across from / an fas
act / v aji
act / n zak, akt
active / aktif
activity / aktivite
actuate / balanse, aksyonen
acute / pwenti, egu
adapt / adapte
add / adisyone, ajoute, ogmante
addict / droge, adikte
addle / pouri (rotten, lousy)
address / adrès
adequate / adekwa, sifizan
adjective / adjektif
adjourn / ajoune, sispann
administration / administrasyon
administrative / administratif
admire / admire
admirer / admiratè, fanatik
admit / admèt, aksepte
admonish / joure (curse at), avèti (warning or 
advice)
adolscent / n adolescan
adopt / adopte
adore / adore
adorn / òne, dekore
adult / n adilt, granmoun
advance / n avans, avalwa
advance / v avanse, bay avalwa
advantage / avantij
adventure / risk, istwa dròl
advertisement / reklam, piblisite
advice / konèy
advisor / konseyev
affable / afab
affair / afè, kesyon, lyezon
affect / afekte, touche, trouble
affirm / afime, deklare
affix / afiche, plake
afford / gen mwayen
affront / n afron
affront / v afronte
afoot / apye
afraid / pè, efreye
afresh / ankò, a nouvo
Africa / Afrik
after / apre, dèyè
afternoon / aprèmidi
~in the afternoon / d laprèmidi
~this afternoon / sètaprèmidi
again / ankò
against / kont, opoze
age / (n) laj
age / v vyeyi
aged / vye
agile / ajil, lèst
ago / (adj) pase
ago / (adv) depi
agree / konsanti, dakò
ahead / devann
aid / n èd, sipò
ail / soufri
aim / n bi 
aim / v vize
air / lè
air conditioning / er kondisyone
air port / aeropò
ale / byè
alert / adj sou kiviv, eveye
algebra / aljèb
alien / n etranje
alike / tankou, menm, parèy
aliment / manje
alive / vivan
all / tout
all the others / tout lèzòt
~at all / du tou
allay / soulaje, diminye
allies / alèz
allot / repati, lote
allow / pèmèt, otorize
allude / pretann, sipoze
allure / atire
allusion / alizyon, sipoziyon
ally / alye
almost / prèske, prèt pou, (almost catch) manke 
kenbe
alone / sèl, pou kont-(pron.)
along / ansanm
aloof / endiferan , lwen
aloud / aotvwa, byen fò
already / deja
also / tou, ositou
alter / chanje, altere
although / malgre
amateur / amatè
amazing / etonan
ambassador / anbasadè
amber / oranj, abriko
amend / korije
amenity / konfò, amenajman
American / ameriken
amiable /emab
among / pami, omilye
amount / montan, total
ample / ase, gran, laj , sifizan
amuse / amize
ancient / ansyen, vye
and / ak, epi, e
anew / ankò, anouvo
anger / n kòlè
anger / v fè fache
angle/ angl, aspè
angry / fache
animal / animal , zannimo, bèt
anniversary / fèt, anivèsè
announce / anonse
annoy / anniye, anmède
annual / anyèl, chak ane, lan
another / onlòt, youn lòt
anthropology / antropoloji
answer / n repons
answer / v reponn
ant / foumi
Antilles / Zantiy
anxiety / enkyetid, anksyete
any / nepòt
anywhere (at all) / tou patou
apart / aleka, separe, detache
apologize / eskize
appall / efarouche, terifye
appalling / terifyan
appeal / n (legal) fè apèl, cham
appear / genlè, parèt, sanble
append / tache, kole, ajoute
appendix / apendis
apple / pòm
application / aplikasyon
appoint / nonmen, dezinyen
appointment / randevou
appraise / evalue, estime
appreciate / apresye
apprehend / apreyande, arete
apprenticeship program / pwogram aprantisaj
approach / v aproche
approach / n aksè, apròch, fason
approve / aprouve 
approximate / adj aproksimatif
approximate / v aproksime
apricot / abiko
April / avril
apt / jis, aptopriye
archbishop / monsenyè
argue / diskite, mentni
arise / pete, gaye, provni, plede
arm / n bra
arm / v ame
armchair / fotèy, dodin
around / alantou, otou, anviron
arouse / reveye, eksite
arrange / ranje, òganize
array / etalaj
arrest / arestasyon
arrest / v arete
arrive / rive
arrogant / arogan
arrow / flèch
art / ar, la
artful / rize, koken
article / atik
artificial / artifisyèl
artistic / atistik
as / tankou, otan, kom, menm ak
as for / ala
as long as / tank
as soon as possible / le pli vit ke posib
as that / kon sa
ascend / monte
ascent / monte
ascertain / tcheke, rann kont
ashamed / ront
ashtray / sandriye
aside / akote, sou kote
ask / mande
askew / krochi
asleep / nan dòmi
aspect / aspè
asphalt / asfalt
ass / bourik(donkey), dèyè(rear), 
bounda(buttock/butt)
assail / asayi, atake
assembly / asanble
assert / revandike
assign / deziyen, anchaje
assist / ede, segonde
assistance / asistans
associate / v . asosye
assume / sipoze
assure / asire
asterick / asteris*
astonish / etone, siprann
astound / fè sote, pantan
astute / rize 
asunder / kase ande
asylum / azil
at / a
athwart / antravè
atomic / atomik
atop / anlè, soutèt
atrocious / atròs
attach / tache, kole
attack / atake
attain / atenn, rive 
attainment / reyalizasyon
attempt / n esè, tantataif
attempt / v tante, pran chans, eseye
attention / n atansyon
attest / ateste
attitude / atitud
attract / atire
attribute / n kalite
audit / verifye
audience / odiyans
August / out
aunt / tant, matant
auspicious / favorab
austere / distan, endiferan
authentic Creole / Kreyòl natif natal
author / otè, lotè, ekriven
authority / otorite
authorization / otorizasyon
automobile / oto
autumn / lotòn
available / disponib
avaricious / oeng, kripya, ava
avenge / vanje
avenue / avnu
average / mwayèn
avert / evite, detounen
avid / avid, grangou
avocado / zaboka
avoid / evite
avouch / avalide
awake / adj reveye
award / prim
away / lwen
awful / terifyan
awhile / on moman
awkward / gòch
axe / rach , aks
axis / aks
azure / ble
 

a2-2015.png

Kreyol / English

A
a / at, in, to, about

a / will 
a lèz / at ease 
a jenou / kneeling 
a pye / on foot 
a pye / (adj) walking 
a nouvo / afresh 
a la fen (alè ki le, finalman) / finally
a mò / extremely
aba / down with...!
abako / jeans
abandonnen (bandonnen) / to abandon, abandoned
abite / to live
abitid / habit
abitwe / accustom to
abiye / to dress
abize / to abuse (take advantage)
absan / absent
abò / (adv) aboard
abòde / to approach
aboli / to a abolish, abolished
abònman / (n) subscription, standing order
about / done in, drained (tired)
about / overactive
abouti / to arrive
abreje / to relieve, to sustain
abriko (zabriko) / (n) type of fruit
absan / absent
abse / abscess
absent / absinte
acha / purchase
achitek / architect
achiv / archive
achte / to buy
achtè / buyer
achtè figi (achte deye) / to fawn, to curry favor
adapte / (v) to adapt
adezif / (n) adhesive tape
adiltè / (n) adultery
adrès / adress
adrese / to petition, to appeal to
adwat / (adv) right (direction)
adwaz / (n) slate
afe / business
afeksyon / (n) affection
afese / depressed
afich / (n) poster
afiche / (v) to post
afiche / (v) to be seen in public
afòs / because of (as a result of)
afre / gluttonous
afreman / gluttony
agreyab / pleasent
ajan / silver
ajans / agency
ajantri / silverware
ajenou / knell
ajiste / adjust
ajoute / add
ak / and
ak / with
ak machin / drive-in
aksepte / accept
aksidan / accident
aksyon / action
aksyon / deed 
aksyonen / actuate 
aktè / act 
aktè / (n) act 
aktif / active 
aktivite / activity 
al dòmi / go to bed 

ala / as for 
alame (fè pè) / scare 
alantou (otou) / around 
anviron (anviwon) / around 
alatant / expect 
ale pou vini / (adv) vice versa 
alè ki le (finalman) / finally 
ale-retou / there and back 
ale / go 
aleche (fè lasisiy) / lure 
aleka / apart 
separe / apart, seperate 
detache - apart 
alèkile (kounye-a) / presently 
alemye / (n) relief 
alèn (souf) / breath 
alès / east, east-end, in the east, east-side 
aletranje / abroad 
alèz / allies 
alfabè / alphabet 
alfini / hawk 
alimante / (v) power 
alimèt (match) / (n) match 
aliyen (klase) / (v) range 
alizyon (sipoziyon) / allusion 
aljèb / algebra 
alman - German 
alò (sitèlman, otan) - so 
alò (atò) - then 
altere / alter 
altèt (tètfèmal) - headache 
alwès / west, west-end, west side, in the west
alyaj / compound 
alyaj / (n) compound 
alye / ally 
amalgame / merge 
aman / casing 
amann / (n) fine 
amatè / amateur 
ame / (v) arm 
ame / army 
amelyorasyon / improvement 
amelyore / improve 
amenajman / amenity 
amensi / reduce 
Amerik Latin / Latin America 
ameriken / American 
amizan / (adj) fun 
amize / amuse 
amize / entertain 
amizman (plezi) / (n) fun 
amòti (mouri) / deaden 
amou / love 
an / in 
an règ / in order 
an alè / let's go 
an fas / across from 
an menm tan / at the same time 
an jeneral / in general 
an Frans / in France 
analfabèt / illiterate 
anana (zannanna) / pineapple 
anba (bounda) / bottom 
anba-a / down there 
anba / below 
anba / beneath 
anba / (adv) down 
anba / under 
anbachal / illicit 
anbake / (v) board 
anbale / (v) bale 
anbarase / perplex 
anbasad / embassy 
anbasadè / ambassador 
anbatè / underground 
anbativant (lestomak) / stomach 
anbete (traka, nwi) / bother 
anbete / annoy 
anbete / tease 
anbouye / (v) ravel 
anbrase (kwoke) / embrace 
anchaje / assign 
anchante (antouzyas) / rapt 
andedan (a, an) / in 
andedan / inside 
andedan / within 
andeyò / external 
andikap / handicap 
andikape (enfim) / disable 
andirans / endurance 
andòmi (anestezi) / anesthetize 
andòmi / sedate 
andòmi / sleep (to put to sleep) 
andouteyaj / jam 
andwa / place n 
ane (lane) / year 
anestezi / anesthetize 
anestezi / anesthesia 
anfavè / behalf 
anfaz / emphasis 
anfen (a la fen, alè ki le, finalman) / finally 
anfle / swell 
anfòm (fen) / (adj) fine 
angaje (foure) / engage

angajman / involvement 
angl (aspè) / angle 
angle / English 
anile / cancel 
animal (zannimo, bèt, animo) / animal 
animatè (mètkay) / host 
anime / brisk 
animo / animal 
anivèsè / anniversary 
anivèsè / birthday 
anizan / pleasant 
anka (ka galon, ka) / quart 
ankadreman / frame 
ankal / none
ankiloze (dòmi) / numb 
ankli / (v) include 
ankli / including 
anko (toujou) / yet 
ankò (anouvo) / anew 
ankò (a nouvo) / afresh 
ankò / again 
ankonbre / (v) crowd 
ankonbre / overcome 
ankouraje (aplodi) / (v) cheer 
ankouraje (rekòmande) / urge 
ankouraje / encourage 
anksyete / anxiety 
anlè (soutèt) / atop 
anlè (soutèt) / above 
anlè (anro, soutèt) / up 
anlè / over 
anlè / surface 
anlè / upstairs 
anlve / abduct 
anmè / bitter 
anmèdan / pay 
anmède (anbete, traka, nwi) / bother 
anmède (anbete) / annoy 
anmède / (v) peeve 
ann (annou) / let's 
ann / a bunch 
annavans / early 
annik / just (in time) 
annik / just 
annik - only 
anniye (anmède, anbete) / annoy 
anniye / (v) bore 
annò / golden 
annou / let's 
anonse / announce 
anouvo / anew 
anpakte (anbale) / (v) pack 
anpeche, revoke / impeach 
anpeche / deter 
anpeche / prevent 
anpenpan / (adj) fancy 
anpil (trè, bien) / very (much), 
anpil (plizye) / (adj) many 
anpil (plis) / most 
anpil / (a) lot 
anpil / (adj) bunch 
anpil / much 
anpil / plenty 
anplas / in place 
anplis / moreover 
anplwaye / (v) employ 
anplwaye / employee 
anpoche / pocket v 
anpremye - primary 
anpren (v. prete) / loan 
anpresman / haste 
anprèsman / zeal 
anprizone / jail (to put in jail) 
anprizone / imprison 
anprizonnman / imprisonment 
anpwazonnen / (v) poison 
anreta (adv. ta) / late 
anreta / overdue 
anrichi / enrich 
anro (soutèt) / up 
anro (anlè) / over 
anrole (rekrite) / enroll 
anrole / (v) draft 
ansanm / along 
ansanm / together 
ansante / healthy 
ansè / cancer 
ansèk / circular 
ansekirite / (adj) secure 
ansent (gròs) / pregnant 
ansent (gwòs) / expecting 
anseye / teach 
ansèyman / assignment 
ansi (vle) / (v) desire 
ansibreka / uneven 
ansòsele / bewitch 
ansyen / former 
ant (nan mitan, omilye) / between 
antèman / burial 
antere / bury 
antèt (lejand) / caption 
antete / determined 
antouraj / environment 
antouraj / surrounding 
antoure / encircle 
antoure / surround 
antouzyas / rapt 
antravè / athwart 
antre (pòt) / entrance 
antre / come in 
antre / enter 
antre / penetrate 
antren / zest 
antrepriz / enterprise 
antrepriz / venture 
antropoloji / anthropology 
antye (tout) / entire 
antye (tout) / whole 
anvan / before 
anvayi / (v) flood 
anverite (tou) / quite 
anvi / crave 
anvi / birthmark 
anvi / envy 
anvi / to feel like 
anvi / want 
anviron (anviwon) / around 

anviwènman (antouraj) / environment 
anviwon / around 
anvlòp, aman / casing 
anvlòp / (n) envelope 
anvye / envious 
anyèl (chak ane, lan) / annual 
anyen / nothing 
aotvwa (byen fò) / aloud 
ap rive; an rout / be on one's way 
apa (separe) / (adj) separate 
apante / (v) pace 
apèn / (adv) mere 
apendis / appendix 
apik / high 
apiye / lean 
aplikasyon / application 
aplodi (bat bravo) / (v) clap 
aplodi / (v) cheer 
aprann / learn 
apre (dèyè) / after 
aprè demen / the day after tomorrow 
aprèmidi / afternoon 
apresye / appreciate 
apreyande (arete) / apprehend 
apròch (fason) / (n) approach 
apròch fason / approach 
aproche / (v) approach 

aproksimatif / (adj) approximate 
aproksime / (v) approximate 
apropo (a) / about 
aprouve / approve 
aprovizyone / cater 
aptitud / ability 
aptopriye / apt 
apwen / ripe 
apwofondi / careful 
apye - afoot 
ar, la / art 
aran / herring 
arestasyon / arrest 
arete / apprehend 
arete / apprehend 
arete / (v) arrest 
arete / (v) book 
arete / detain 
arid (steril) / barren 
arid / infertile 
arogan / arrogant 
arondi / round 
aroze / baste 
artifisyèl / artificial 
aryenafè / idle 
asanble / assembly 
asasen / killer 
asayi (atake) / assail 
ase (gran, laj , sifizan) / ample 
ase (anpil) / plenty 
ase (anverite, tou) / quite 
ase (kont) / enough 
ase / (adj) enough 
asezonman / (n) relish 
asfalt / asphalt 
asfalt / pavement 
asid / acid 
asire (gen konfyans) / confident 
asire / assure 
asire / sure 
asistans (v. ede) / help 
asistans / assistance 
asosyasyon / association 
asosye / (v) associate 
aspè / angle 
aspè / aspect 
asteris* / asterick 
aswè (sware, swa) / evening 
aswè / tonight 
asye / steel 
asyeje / besiege 
asyèt (plat) / dish 
at pou fri / batter 
atach / brace 
atach / (v) brace 
atak (peryòd, kriz) / bow 
atak (razya) / (n) raid 
atake / assail 
atake / attack 
atansyon / (n) attention 
atantif (apwofondi) / careful 
atenn (rive) / attain 
atenn (rive, jwenn) / (v) reach 
atèri / land 
atèri / (v) land 
ateste (wè) / witness 
ateste / attest 
atifisyèl / boat 
atik / article 
atire / allure 
atire / attract 
atistik / artistic 
atitid / mood 
atitud / attitude 
atmosfè (atitid) / mood 
atmosfè / atmosphere 
atò / then 
atomik / atomic 
atoufè / desperate 
atrab / grasp 
atravè / across 
atròs / atrocious 
atroupman / riot 
av / will 
ava (va) / (v) will 
ava / avaricious 
avadra / (n) vagabond 
avalide / avouch 
avalwa / advance 
avan (anvan) / before 
avanjou / dawn 
avans (avalwa) / (n) advance 
avanse (bay avalwa) / (v) advance 
avanse (monte grad) / promote 
avanse / forward 
avantij / advantage 
avèg (je pete) / (n) blind, to blind 
avèg / (adj) blind 
avegle (pete) je / dazzle 
avèk / with 
avèti / admonish 
avètisman / warning 
avi (notis) / notice 
avid (grangou) / avid 
avili / debase 
avni (lavni) / future 
avnu / avenue 
avoka / esquire 
avril / April 
avrip (brid sou kou, bripbrip) / abrupt 
avwan / oat 
avyon / plane (airplane) 
awoze / irrigate 
ayè / tailor 
Ayiti (Peyi Dayiti) / Haiti 
Azi di Disès / Souteast Asia 
Azi de Lès / East Asia 
azil / haven 
azil / asylum 

 

Our goal is to continue to add more words to the word lists

list updated since 1999-2015

The content of this site is compiled, typed and coded by Nazaire from various sources and submissions from members of the Haitian community.

Sipport Us!