Kreyol - Kreyòl 
[ Haitian Creole ]
Dictionary 
Wordlist KkK

K ~ Kreyol pronunciation ( Ka ) ( as in cat ) 

kangaroo / kangourou 
karate / karate 
keen / fen, file, pike 
keep / kenbe, sere 
kerosene / kewozin, gaz lanp
kettle, large / chodwon
key / kle 
kick / kou, (v) frape ak pye 
kid / timoun 
kidney / ren 
kidney stone / wòch nan ren
kill / tuiye, touye 
killer / asasen 
kilometer / kilomèt 
kin / paran 
kind / janti 
kindness / jantiyès 
kindling / beapen 
king / wa 
kink / pli, ne 
kiss / bo 
kitchen / kizin, lakizin 
kite / sèvolan , kap 
kitten / chat 
knack / talan 
knave / koken 
knee / jenou 
kneecap / zo jenou
kneeling / a jenou (ajenou) 
kneel down / mete ajenou v.
knife / kouto 
knit / brode, trikote 
knock / frape 
knot / ne 
knot / kòde v.
know / konnen 
knowledge / konesans, save 
known / rekoni 
knuckle / jwenti dwèt, oslè
 

Kreyol / English

k
ka - case (lawsuit)
ka - quarter (fouth)
ka (kès, bwat) - case 
ka galon, ka - quart 
ka - quart 
kab (telegram) - cable 
kab - wire 
kaba - to finish, finished
kabal - uproar, commotion
kabann - bed 
kabare (kabarè) - tray
kabès - (n) head
kabich - (n) bread (large bun)
kabicha - nap, doze off 
kabin - cabin 
kabinaj bwa - junkwood 
kabinè - office 
kabrit - goat 
kabwèt - carriage 
kach - (n) cash 
kach - cash, foreskin 
kache, sere, foure - hide v. 
kache - conceal 
kachèt - cache 
kachimbo - clay (smoking) pipe
kacho - jail 
kadans - beat 
kadans - cadence 
kadav - corpse 
kadejak - rape
kadinal - cardinal 
kadna, (v) kadnase, bloke - lock 
kadna - padlock 
kadnase, bloke - lock (v) 
kado, don - gift 
kado - present n 
kafe, bistro - pub 
kafe - bar 
kafe, bwat - cafe 
kafe - coffee 
kafou - intersection 
kajole - coax v 
kakas - carcass 
kal - bit 
kalalou - okra, gumbo 
kalamite - calamity 
kalbas - gourde (food) 
kalbas - squash n 
kale - beat v. 
kale - beat 
Kalifòni - California 
kalifye - qualify v. 
kalite, tèl - such 
kalite - attribute n 
kalite - quality 
kalkile - calculate 
kalm - calm 
kalmason - snail 
kalme - calm v 
kalòj - cage 
kalomnye - slander 
kalonnen - pelt v 
kamera, kodak - camera 
kamyon - truck 
kan sa - so-so 
kan, kilè, likè - when 
kanape - couch 
kanbriyolè - burglar 
kandida - candidate 
kangourou - kangaroo 
kanistè - can n 
kanmarad - commarade 
kanmenm - indeed 
kanna - duck 
kann - cane 
kannay - scoundrel 
kanno - gun 
kanpagn - campaign 
kanpe - pick v (something up) 
kanpe - raise v 
kanpman - camp n 
kanson - pants 
kanson - slack n 
kantin - canteen 
kantite - quantity 
kaoutchou - rubber 
kaoutchou - tire n. 
kap - kite 
kapab - able 
kapab - can v 
kapacite - capacity 
kapital - capital 
kapon - coward 
kapris - fad 
kapris - whim 
kaptif - captive 
kaptire, bare - capture v 
kaptive - captivate 
kapwonnen - faith v 
karakteristik, mak - feature 
karakteristik - characteristic 
karakterizasyon - characterization 
karakterize - characterize 
karant - forty 
karate - karate 
kare, odasye, temerè - bold 
kare - plain adj 
kare - square adj 
karès - caress n 
karòt - carrot 
karyè - career 
karyè - quarry 
kase ande - asunder 
kase, kraze, brize, separe - break v. 
kase boujon - nip 
kase - slim down 
kaskèt - chap n 
kasròl, bonm - pan n 
kat jwe - card 
kat fwa - quadruple 
kat, kat jwe - card 
kat - four 
kat - map 
katolik - catholic 
katreven - eighty 
katrevendis - ninety 
katye (adj) onka - quarter 
kav, gròt - cave 
kav - cellar 
kavya, ze - caviar 
kaw, boustabak - raven 
kay - dwelling 
kay - house 
kazèn - barracks 
kazino - casino 
kazwèl - timid 
ke, ki - which 
ke bèf - oxtail 
kè, mitan - heart 
ke - tail 
kèk - few 
kèk - some 
kèlkeswa - whatever 
kenbe, sere - keep 
kenbe - catch 
kenbe - contend v 
kenbe - contend 
kenbe - endure 
kenbe - hang (in there) 
kenbe - hold 
kenbe - withhold 
kenz - fifteen 
kèplen, noze - qualm 
kès, bwat - case 
kesyon, (v) kesyone - question 
kesyon, lyezon - affair 
kesyone - question (v) 
keyi - pluck 
ki - which 
Kiba - Cuba 
kibò - where 
kichoy - something 
kidnape, anlve - abduct 
kijan, kòman - hoe 
kijan - how 
kikote, kibò - where 
kilè, likè - when 
kilès, ke, ki - which 
kilès - who 
kilomèt - kilometer 
kilt - cult 
kilti, koutcha - culture 
kiltivatè; abitan - farmer 
kimoun, kilès - who 
kirye - curious 
kisa - what 
kite, lese, pati, sotu - leave 
kite, lage - let v. 
kite, lage - quit 
kite - abandon 
kite - break up (relationship) v. 
kiyè - spoon 
kizin, lakizin - kitchen 
kizinye - cook (male) n 
kizinyè - cook (female) n 
klakxonn - horn 
klarifye - clarify v 
klas - class 
klase - range v 
klasik - classic 
klè, transparan, nèt - clear adj 
klè, kare - plain adj 
klè - distinct 
klè - explicit 
kle - key 
klèje - clergyman 
klere, eklere - bright adj 
klere, fò - brilliant 
klere, briye - shine v. 
klere - light up 
klere - flash v 
klere - sparkle c 
klik - gang 
klima, tan - weather 
klòch, kòch - bell 
kloròks - bleach 
klou, (v) kloure - nail 
kloure - nail (v) 
knoje - holiday 
kò kraze - lassitude 
kò - body 
kò - self 
koabite - cohabit v 
kòb - money 
kòbi; santim ò - cent 
kòch - bell 
kòche, rape - rasp v 
kòche - abrade 
koche - flay 
koche - skin v. 
kochon - hog 
kochon - pig 
kochon - pork 
kochon - swine 
kòd - cord n 
kòd postal - zip code 
kòd - rope 
kòd - string 
kodak - camera 
kòde - plait v 
kodenn - turkey 
koefisyan - coefficient 
koèsan - merchant 
kòf - trunk 
kòfrefò - safe n 
koka kola - Coka-cola 
kòk - coconut 
kòk - rooster 
koken - artful 
koken - knave 
koken - rascal 
kokenn - fantastic 
koki - shell 
kòkraz - sore 
kòl, chenn - collar 
kola - kola 
kolabore, soutni - collaborate v 
kolasyon, dejne - breakfast 
kole zorèy - perk up ones ears 
kole, ajoute - append 
kòlè, kout san - anger n 
kole - attach 
kòlè - bile 
kole - couple v 
kole - couple 
kole - flush adj 
kole - glue v. 
kole - piece v 
kolekte - collect 
koli - pack n 
kolon, depwen - colon 
kolòn, pilye - column n 
kolonèl - colonel 
kolonyal - colonial 
kolore - color v 
kolore - dye 
kom, menm ak - as 
kòman, konbyen - how much 
kòman - hoe 
komandan - commander 
kòmande, òdone - commend v 
kòmande - command v 
kòmande - lead 
kòmande - order v 
kòmande - rule v 
kòmann - command n 
kòmann - order n 
kòmanse - begin 
kòmanse - commence 
komen - common 
komès, negòs - commerce 
komèt - commit v 
komik, desen anime - cartoon 
komik - funny 
komik - silly 
kominal - communal 
kominate - community 
kominikasyon - communication 
kominike - communicate v 
komisyon - commission 
komisyon - purchase 
komisyon - purchase n 
kòmsi - as if 
komunyon - communion 
kon sa - as that 
kon - like 
kòn, klakxonn - horn 
konbit, rasanbleman - gathering 
konbyen - how many 
konbyen - how much 
kondane - condemn 
kondane - convict n 
kondi - pipe v 
kondiktè - driver 
kondisyon - condition 
kondisyone - conditioned 
kondui - conduct v 
kondui - drive 
konduit - conduct n 
konekte - connect 
konesans, save - knowledge 
konesans, zanmi - acquaintance 
konesans - understanding 
konèy - advice 
kònèy - crow 
konferans - conference 
konfese - confess v 
konfime - confirm 
konfiti - preserve n 
konfizyon - confusion 
konfò, amenajman - amenity 
konfò - comfort n 
konfòm - conform adj 
konfòme - conform v 
konfòtab - comfortable 
konfwonte - confront v. 
konjekti - conjecture n 
konjeste, bouche - congest 
konjeste, bouche - congest v 
konjige - conjugate 
konjile - freeze 
konjwen - conjoin n 
konkeri - conquer 
konkli - conclude 
konklizyon - conclusion 
konkou, konpetisyon - competition 
konkou - contest n 
konkou - contest 
konkrè - concrete adj 
konmarad - comrade 
konn - used to 
konnen - know 
konomi domestik - home economics 
konpanyi - company 
konpare - compare 
konparezon - comparison 
konpayon - escort n 
konpetan - capable 
konpetisyon, konkou - contest n 
konpetisyon - competition 
konplè - complete adj 
konplete - complete v 
konplètmen - wholly 
konplike - complicate 
konplike - elaborate adj 
konplote - plot v 
konpòte - behave 
konpòtman - behavior 
konpoze, alyaj - compound n 
konpoze - compose v 
konprann, konpreyansyon - comprehension 
konprann - comprehend 
konprann - understand 
konprann - wit 
konpreyansyon - comprehension 
konsa menm, vrèman - really 
konsa - like this/that 
konsanti, dakò - agree 
konsanti - consent 
konsantrasyon - concentration 
konsantre - concentrate 
konsekan - important 
konsèp - concept 
konsèy - council 
konseyev - advisor 
konsidere - consider 
konsidere - regard v 
konsila - consolate 
konsilte, mande konsèy - consult v 
konsole - console v 
konsolide - consolidate 
konsonmen - smoulder 
konstan, èmanan - constant adj 
konstant - constant n 
konstitisyon - constitution 
konstitisyonèl - constitutional 
konstitye - constitute v 
konstrui - construct v 
konstwi - build 
konstwiksyon - construction 
konsyans - conscience 
kont, opoze - against 
kont, (v) jistifye, eksplike - account 
kont - enough adv 
kont - enough 
kont - story 
kont - tale 
kontamine - contaminate 
kontan, ere - happy 
kontan - cash adj 
kontan - glad 
kontan - jolly 
kontanple, gade - behold 
kontanple - gaze 
kontantman, lajwa - joy 
konte - count v 
kontinye - continue 
kontinye - proceed 
kontni - content n 
kontòsyone - contort 
kontoune - bypass v 
kontra - contract 
kontraryete, chagren - chagrin n 
kontre ak, fè konesans - meet 
kontre ak, fè konesans - meet v 
kontrè, opoze - contrary 
kontre - encounter 
kontredi, kontrekare - contravene 
kontredi - contradict 
kontrekare - contravene 
kontrenn - coerce 
kontrenn - constrain 
kontrenn - constrain v 
kontribye - contribute 
kontrole, egzamine - examine 
kontrole - inspect 
konvalesans - remission 
konvansyon - convention 
konvansyon - couvenant 
konvansyon - couvenant n 
konvenk - convince 
konvnab - proper 
konvoke, reyini - convene 
konvoke - summon 
konvwate - lust 
konyak - cognac 
konyensidans - coincidence 
kopi - copy n 
kopye - copy v 
kòrèk - correct adj 
koresponn, ekri - correspond 
koridò, òl - hall 
korije, revize - revise v 
korije - amend 
korije - correct v 
kòronp - bribe 
koryas - coarse 
kostim - jacket 
kostim - suit 
kòt, zokòt - rib 
kòt a kòt - side by side 
kote, andwa - place n 
kote - side n 
koton - cotton 
kou, (v) frape ak pye - kick 
kou, kan, kilè, likè - when 
kou ( a hit with a stick = kou d baton) hoarse - 
hit n kou, chòk - blow n. kou - bump n. kou - 
bump kou - neck 
kou - time 
koub - curve 
koube - bend 
koube - bow v 
kouche, etann, blayi - lay 
kouche - go to bed 
kouche - set (the sun ...s) 
koud, (seeds) simen - sew 
koud - elbow 
koud - join 
koukou - owl 
koukouy - firefly 
koulè - color n 
koule - dive 
koule - flow 
koule - leak v 
koule - run down v. 
koule - sink v 
koulèv - serpent 
koulèv - snake 
kounye-a - now 
kounye-a - presently 
koup, pè - couple n 
koupab - guilty 
koupe swaf - quench (thirst) 
koupe, kase boujon - nip 
koupe - love, make 
koupe - chop v 
koupe - cut v 
koupe - incise 
koupe - interrupt 
koupe - sex, to have 
koupe - sharp 
kouraj, pwisans - strength 
kouraj - courage 
kouraj - mettle 
kouran - fluent 
kouran elektrik - current n 
kouran - current adj 
kourandè - draft n 
kouri dèyè, chase - chase v 
kouri, prese - hurry 
kouri ale bè rout - run away v. 
kouri - run 
kous - course n 
kous - race (contest) n 
kousen - cushion 
kout - concise 
kout san - anger 
kout chapo - salute 
kout - concise 
kout fwèt - lash 
kout san - stroke n 
kout san - anger n 
koutcha - culture 
koute - cost v 
koute - listen v. 
koutje - regard n 
kouto - knife 
koutpwen - jab 
koutwa - courteous 
koutye - broker 
kouvèti, proteksyon - cover n 
kouvèti, bouchon - lid 
kouvèti, lenn - quilt 
kouvèti - blanket 
kouvri ak kouch - coat v 
kouvri - cover v 
kouzen - cousin (male) 
kouzin - cousin (female) 
kòz, lakòz, rezon - cause 
koze - chat v 
koze - conversation 
koze - talk n 
koze - talk v 
krache - saliva 
krache - spit v 
krak, fant - crack n 
krake / creak 
kranpe, (up) leve-kanpe - stand v 
kranpon / clamp 
krapo - frog 
kras, pousyè, salte - dirt 
kras - filth 
kras - stingy 
kravat / (n) tie
kraze, brize, separe - break v. 
kraze, toufe - quash 
kraze, erente - frazzle 
kraze-brize - evil, to d 
kraze - crash 
kraze / (v) crush 
kraze - destroy 
kraze / (v) mash 
kraze - mash 
kraze / (v) run over 
kraze / (v) smash 
kraze / (v) squash 
kre - hollow 
kredi / (n) credit 
kredite / (v) credit 
kredo - creed 
krèm - cream 
kretyen, etan - being 
kretyen, etan - being 
kretyen vivan - human being 
kretyen - Christian 
kretyen - creature 
kreyati, kretyen - creature 
kreye - create 
Kreyòl natif natal / authentic Creole 
kreyòl - Creole 
kreyon - pencil 
kri, grosye - crude adj 
kri - raw 
kribich - crayfish 
krich - jug 
krich - pitcher 
krim - crime 
kriminel - felon 
kripya, ava - avaricious 
krisifye / (v) crucify 
kriye / (v) cry 
kriye / (v) sob 
kriye - weep 
kriye - yell 
kriz - bow 
krocha - bent over 
krochi - askew 
krochi - crooked 
krochi - skew 
krout, myèt - crumb 
krout - crust 
krout - rind 
ksite - excite 
kuis - thigh 
kuiv, leton - brass 
kuiv - copper 
kwa - cross 
kwafè - barber 
kwaze, elve - (v) breed 
kwaze - (v) cross 
kwaze - cross 
kwazyè - cruise 
kwè - believe 
kwè - think 
kwen, bout - edge 
kwen - (n) corner 
kwense (bare) / (v) corner, to squeeze 
kwi (tchwi) / (n) leather
kwi / (n) calabash bowl
kwis / (n) thigh
kwit tèt / scalp
kwit / cook, cooked
kwiv (kuiv) / copper
kwochèt / tripping
kwochèt / (n) hook (of doors)
kwochi / crookedly 
kwòk, zen, (v) kwoke / hook 
kwòk, dan / fang 
kwoke / embrace 
kwoke / hang up
kwòt-kwòt / croak (frog sounds)
kwoke / (v) hook 
kyiyèl (mechan) / cruel
kyòs / (n) kiosk