Kreyol - Kreyòl 
[ Haitian Creole ]
Dictionary 
Wordlist Tt

T

 

T ~ Kreyol pronunciation ( te ) ( as in tell )
 


table / tab, tablo 
table below / tablo ki anda
tail / lake, ke
tailor / tayè
take / v pran
take care of / regle
take out / rale
tale / istwa, kont
talk / v pale, koze
talk / n koze
tall / ro
tame / donte
tangle / mele
tap / v tape
tape / tep
tape recorder / n tep
target / v vize
tart / brak
task / travay 
taste / n gou
taste / v goute
tax / n taks
tea / te
teach / montre, anseye
team / ekip
tear / v dechire
tear open / dekond
tease / toumante
technical / teknik
technology / teknoloji
tedious / fatigan
teenager / tinedjè
telegram / depèch
telephone / telefonn
tell / rakonte, di
tell a joke / ba blag
tell a lie / ba manti
temper / n tanperaman
tempest / tanpèt
temple / tanp
temporary / tanporè
tempt / tante
ten / dis
tenant / lokatè
tender / adj tann, sansib
tense / adj enève, rèd
tent / tant
term / tèm
terrible / terib
terror / laterè
test / n tès, egzamen
than all / pasè tout
thank / remèsye
thank god / gras a dye
theater / teat
then / alò, atò
there / la
there is/ are / genyen, gen
there it is / vwala
therefore / donk
they / yo
thick / epè
thief / vòlè
thigh / kuis 
thin / fen
thing / bagay
think / reflechi, panse, kwè
third / trwazyèm
thirst / swèf
thirsty / swèf
thirteen / trèz
thirty / trant
Thomas / Toma
thought / panse
thousand / mil
thread / n fil
threat / n menas
threaten / v menase 
three / twa
throat / gòj
throw / voye, lage
thumb / pous
thunder / loray
thunder / v. tonen
Thursday / jedi
ticket / tikè, biye
tidy / pwòp
tie / n kravat
tie / v mare, bande
tie down / mare tighten / sere
till / jis, jiska
timber / bwa chapant
time / lè(when), tan(general), fwa(number of ..), 
kou
timid / timid, kazwèl
tiny / toupiti
tip / tèp
tire / n. kaoutchou
tire / v fatige
tired / fatige
tissue / papye twalèt
title / n tit
to / a, nan
toast / n. pen grye
today / jodi
toe / zòtèy
together / ansanm
toil / v travay di, trimen
tomato / tomat
tomb / tonm
tomorrow / demen
the day after tomorrow / aprè demen
tongue / lang
tonight / aswè
too / tou, trò
tool / zouti
tooth / dan
top / tèt
on top of / sou, sous
torch / tòch
tortoise / tòti
torture / v malmennen
total / total
touch / v touche, manyen
tough / rèd
tourist / touris
toward / vè
towel / sèvyèt
town / vil, lavil
toy / jwèt
trace / v trase
trace / n tras
track / v suiv
trade / n metye
traffic / trafik
train / tren
traitor / trèt
transfer / v transfere
transfer / n transfè
translate / tradui
transportation / transpè
trash / n fatra 
trash / v tòchonnen
travel / n vwayaj
travel / v vwayaje
treasure / trezò
treat / v trete
tree / pyebwa
tremble / tranble
tress / très
trigonometry / trignometri
trim / v bòdu
trip / n vwayaj, liny, tounen
trouble / n problèm, troub
trouble / trouble
trousers / pantalon
truck / kamyon
true / vre
truly / vrèman
trunk / kòf
trust / v fè konfyans
truth / laverite, verite
try / v eseye
Tuesday / madi
tune / mizik
turkey / kodenn
turn / tounen, vire
tutor / n profesè
twelve / douz
twenty / ven
twice / defwa
twin / jimo
twist / v tòde
two / de
type / jan
 

Kreyol / English


tab - (n) table 
tabak - tabaco
tabatyè - (n) snuffbox
tabdénwi - nightstand
tabli, (liquid) poze, - settle v 
tabliye - (n) apron
tablo - blackboard
tablo - painting (art work)
tablo ki anda - table below 
tablo peryodik - periodic table 
tablo - table (chart) 
taboure - stool 
tach - spot 
tach - blot 
tach - dot 
tach - mark 
tach - mark n 
tache, mare - fasten 
tache, kole - attach 
tache, kole, ajoute - append 
tache - pin v 
taks - duty 
taks - tax n 
taksi - cab 
talan - knack 
talan - skill 
talè - soon 
talon - heel
talon kitkit - high heels, spike heel shoe 
talonnen - to harass
talonnen - to tail, to follow closely
tan - time (general) 
tan - weather 
tan pou - rather than, instead of
tandiske - whereas 
tandiske - while 
tank - as long as 
tankou, kon - like 
tankou, menm, parèy - alike 
tankou (otan, kom, menm ak) - as 
tann, sansib - tender adj 
tann, alatant - expect 
tann - wait 
tanp - temple 
tanperaman - temper n 
tanpèt - tempest 
tanpete - rave v 
tanpon - seal n 
tanporè - temporary 
tanpri - please v 
tansmèt - convey 
tansyon - stress 
tansyon - tension 
tant, matant - aunt 
tant - tent 
tantataif - attempt 
tantataif - attempt n 
tante, pran hans - attempt v 
tante - tempt 
taptap / rapid, fast, quick
TapTap / small passenger truck, small pickup for Public transportation
tape - tap, strike or hit 
tapi - carpet 
tat - pie 
tate, tripote - finger v 
tavhe, mare, uni - bind 
tcheke, rann kont - ascertain 
tcheke - gauge (v) 
tcheke - gauge (v) 
tchwi - leather 
tè glèz, ajil - clay 
tè, teren - land 
tè - earth 
tè - ground 
te - tea 
teat - theater 
teknik - technical 
teknoloji - technology 
tèl - such 
telefonn - telephone 
telegram - cable 
televisyon - television 
tèlke - such as 
tèlman - such a way 
tèm - term 
temerè - bold 
temwen - witness n 
tenbre - stamp v 
tenèb - gloom 
tenm - stamp n 
teori - theory 
tep - tape v 
tep - tape recorder n 
tèp - tip 
teren, tè - ground 
teren, jaden - field 
teren - land 
teren - plot (of land) n 
terib - fierce 
terib - terrible 
terifyan - appalling 
terifyan - awful 
terifye - appall 
tès, egzamen - test n 
teste - test v. 
tèt, kò - self 
tèt, somè - peak 
tèt klè - lucid 
tèt kay, twakay - roof 
tèt, (v) dirije - head 
tèt klè - lucid 
tèt - brain 
tèt - top 
tètchaje - disarray 
tete, sen - breast 
tete, pwatrin - bosom 
tete - suck v 
tètfèmal - headache 
ti bèf - calf 
ti gason - boy 
ti rivyè - brook 
ti galope - center n 
tif, vyèj - virgin 
tifi, djal - girl 
tifi - chaste adj 
tifi - daughter 
tikè, biye - ticket 
timid, kazwèl - timid 
timid - shy 
timoun - baby 
timoun - child 
timoun - kid 
tinedjè - teenager 
tinen - dwarf 
tirè - hyphen 
tire - to milk v 
tire - to pull 
tire - to shoot v 
tire - to take
tise, mare - weave v 
tit - title 
titile - chancel v 
tiyo - pipe n 
tizan - embers 
to - rate n 
tobe-leve - on and off 
tòch - torch 
tòchonnen - trash v 
tòde, tòdye - wring v 
tòde - twist v 
tòdye - wring v 
Toma - Thomas 
tomat - tomato 
tonbe - fall v. 
tonbe - start v (doing something) 
tonen - thunder v. 
tonm - tomb 
tonnèl - shelter n 
tonton, monnonk - uncle 
Tonton Nwèl - Santa Claus 
toro - bull 
total - amount 
total - total 
tòti - tortoise 
tou patou - anywhere (at all) 
tou, ositou - also 
tou dwat - straight ahead 
tou, trò - too 
tou - quite 
toubiyon - whirl 
touche, trouble - affect 
touche, manyen - touch v 
touche, okipe - handle (v) 
touche, okipe - handle 
touf - clump n 
toufe - choke n 
toufe - quash 
toufe - quash 
toufe - smother 
toufe - strangle 
toujou - still 
toujou - yet 
toulede - both 
toulejou - daily 
toumante, anbete - tease 
tounen, vire - turn 
tounen, retounen - return 
tounen - become 
tounen - sour (milk) v 
tounen - trip n 
toupit - slightly 
toupiti - tiny 
toupre, akote, pre - near 
touris - tourist 
tous - cough n 
touse - cough v 
touswit, imedyatman - immediately 
tout bon - real 
tout moun - everybody 
tout lèzòt - all the others 
tout - all 
tout - entire 
tout - whole 
toutouni - bare 
toutouni - naked 
toutouni - nude 
touye - kill 
tradisyonelman - traditionally 
tradui (lang) - render 
tradui - translate 
trafik - traffic 
traka, nwi - bother 
traka, nwi - bother 
traka - worry n 
trakase - worry v 
tranble (fredi) - shiver v 
tranble - tremble 
tranbleman tè - quake 
tranch - slice n 
tranche, koupe - chop v 
trangle, toufe - smother 
trangle, toufe - strangle 
trankil - placid 
trankil - quiet 
tranpe, (thirst) koupe swaf - quench 
tranpe - quench 
tranpe - soak v 
tranpe - solution n 
transfè - transfer n 
transfere - transfer v 
transparan, nèt - clear adj 
transpètranspòtasyon - transportation 
trant - thirty 
trape, kenbe - catch 
trape, kenbe - catch v 
tras - trace n 
trase - sketch v 
trase - trace v 
travay - task 
travay - labor 
travay - work 
travay di, trimen - toil v 
travay - job 
travayè - worker 
travèse, kwaze - cross v 
trayi - betray 
trè, bien - very (much), 
tren - train 
trening - training 
trenke - chink v 
trennen - drag 
trennen - lug 
très - lock (of hair) 
très - plait n 
très - tress 
tresayi - flinch 
tresayi - flinch v 
trese, kòde - plait v 
trèt - traitor 
trete an zanmi - befriend 
trete - treat v 
tretman - cure 
tretman - cure n 
trèz - thirteen 
trezò - treasure 
tribinal, lakou - court 
trignometri - trigonometry 
trikote - knit 
trimen - toil v 
tripotay - gossip 
tripote - finger v 
tripote - finger 
tris, sonm - dreary 
tris, pa kontan - unhappy 
tris - sad 
tristès - sadness 
trò - too 
tròk, v tròke - barter 
tròke - barter v 
tronpe - beguile 
tronpe - cheat v 
trote - center v 
troub - trouble 
trouble - affect 
trouble - trouble 
trouble - upset 
troup, bann - flock 
trouve - acquire 
trwazyèm - third 
tuiye, touye - kill 
twa pye - yard (3 feet) 
twa - three 
twakay - roof 
twal - canvas n 
twal - cloth 
twalèt - bathroom 
twòk, echanj - exchange n 
twompe (woule) - to fool 
twou nen, narin - nostril 
twou - ditch 
twou - hole 
tyèd - warm 
tyèmondis - third world